Latvijas Mikrobioma Projekts

Sabiedrības un zinātnieku sadarbība

zarnu Mikrobioma pētniecībā

   Latvijas Mikrobioma projekts ir atvērta sabiedrības zinātnes iniciatīva, ko organizē Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Projekta mērķis ir Latvijas iedzīvotāju mikrobioma raksturošana, papildus nosakot kā iedzīvotāju diētas un dzīvesveida paradumi ietekmē zarnu mikrobioma sastāvu, bet mikrobioma sastāvs – cilvēka veselību. Latvijas Mikrobioma projektā iegūtie dati sniegs ieguldījumu mikrobioma izpētē, palīdzot zinātniekiem saprast kāds ir Latvijas iedzīvotājiem raksturīgais mikrobioms un kā potenciāli mainot mikrobioma sastāvu mazināt ar to saistītās saslimšanas un veselības problēmas, prognozēt medikamentu efektivitāti un blakusparādības.
   

KATRS PILOTPROJEKTA DALĪBNIEKS SAŅEMS MIKROBIOMA ANALĪZES REZULTĀTUS

     Ir svarīgi atcerēties, ka projekta ietvaros veiktā zarnu mikrobioma analīze nav akreditēts diagnostikas tests, bet katrs dalībnieks, kurš būs veltījis zinātnes attīstībai savu laiku, nodevis paraugus un veicis līdzmaksājumu, saņems sava parauga zarnu mikrobioma analīzes rezultātus pārskatāmā ziņojumā.

Zarnu mikrobioma analīzes pārskats parādīs:
– mikrobioma iekšējās daudzveidības novērtejumu;
– starpparaugu daudzveidības novērtējumu;
– sarakstu ar visām paraugā identificētajām taksonomiskajām grupām;
– atsevišķu mikrobioma pārstāvju, piemēram, Akkermansia Muciniphila sugas un Bifidobacterium ģints raksturojumu un īpatsvaru paraugā.

Valsts iedzīvotāju genoma datubāze ir nacionāla biobanka, kas uzglabā un apstrādā Latvijas iedzīvotāju veselības informācijas datus un veido bioloģisko materiālu kolekciju, ko izmantot pētnieciskiem, profilaktiskiem un ārstnieciskiem mērķiem. Vairāk informācija šeit.

Citi projekti pasaulē
Kopš 2007. gada ASV tiek realizēts The Human Microbiome Project, kas ir bijis pagrieziena punkts medicīnā, atklājot baktēriju ekosistēmas un saimniekorganisma simbiotiskās attiecības un to nozīmīgo lomu daudzās slimībās, tai skaitā pieaugošajā aptaukošanās epidēmijā, cukura diabēta un dažu audzēju attīstībā. Šobrīd pasaulē ir vairākas iniciatīvas, kas pēta mikrobiomu, tai skaitā pūļa finasētie projekti- British Gut un American Gut- Human Food Project. Tomēr daudz jautājumu par cilvēka mikrobiomu paliek neatbildēti un intensīva izpēte turpināsies arī nākotnē, jo starp individuāliem paraugiem un populācijām vērojama liela dažādība.

Sabiedrības atbalsts jauniem zinātnes sasniegumiem
Sabiedriskā zinātne ir tāda pētniecības prakse, kas notiek ar sabiedrības līdzdalību. Latvijas mikrobioma projekts ir sabiedriskās zinātnes iniciatīva un viens no projekta mērķiem ir veicināt Latvijas sabiedrības interesi par zinātni.

KĀPĒC IR SVARĪGI PĒTĪT LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU MIKROBIOMU?

     Cilvēka mikrobiomam ir klīniski nozīmīga un izšķiroša nozīme gan veselības uzturēšanā, gan slimību izraisīšanā. Vairākām baktēriju sugām, mikroorganismu gēniem un enzīmiem jau ir pierādīta būtiska saistība ar dažādām slimībām un uztura paradumiem un nākotnē paredzami arvien jauni atklājumi par to kā mikrobioms kopumā un atsevišķas tā komponentes ietekmē veselību. Mikrobioma sastāvam ir raksturīga liela variabilitāte gan starp atsevišķiem indivīdiem, gan dažādām populācijām. Tāpēc, lai attīstītu mikrobioma analīžu izmantošanu personalizētā medicīnā, profilaksē un diagnostikā ir nepieciešami references dati no attiecīgās populācijas. Latvijas Mikrobioma projekts palīdzēs noteikt kā Latvijā raksturīgās uztura īpatnības ietekmē iedzīvotāju zarnu mikrobiomu, kā arī raksturot kopīgo un atšķirīgo salīdzinājumā ar citām populācijām. Līdz šim Latvijā mikrobioma sastāva analīzi varēja veikt tikai cilvēki, kas atbilda konkrētu pētījumu iekļaušanas kritērijiem, bet Latvijas Mikrobioma projekts piedāvā iesaistīties ikvienam pilngadīgam iedzīvotājam, neatkarīgi no veselības stāvokļa.

NODOTO ASINS, FĒČU UN DOKUMENTĀCIJAS APSTRĀDE

      Pēc paraugu nodošanas mājas vizītē, tie kopā ar saistošajiem dokumentiem tiks nogādāti Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā esošajā Genoma centrā. Genoma centra laboratorijā no asinīm izdalīs DNS un citus asins komponentus (plazmu, serumu, baltās asins šūnas), kas kodētā veidā tiks uzglabāti ierobežotas piekļuves telpās īpašās saldētavās. No fēcēm tiek izdalīta paraugā esošā mikrobiālā DNS, kas pēc tam tiks  sagatavota metagenoma (visu mikrobu gēnu kolekcija, kas atrodama noteiktā vidē) sekvencēšanai. Metagenoma analīze šobrīd pasaulē tiek uzskatīta par labāko metodi, jo iegūst lielāko daļu pieejamās ģenētiskās informācijas par paraugā esošajiem mikroorganismiem. No metagenoma analīzes tiek iegūta informācija gan par taksonomisko sastāvu, gan funkcionālo profilu – gēnu saimēm un signālceļiem. Pāri palikušais fēču paraugs arī tiks uzglabāts ierobežotas piekļuves telpās īpašās saldētavās.
     Uzglabātā informācija un bioloģiskie paraugi kodētā veidā tiek izsniegti pētījumiem tikai oficiāli apstiprinātiem zinātniskajiem un medicīniskajiem projektiem, kas ir izskatīti un saņēmuši atļauju no Centrālās medicīnas ētikas komitejas. Ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtā informācija tiek uzglabāta Genoma datubāzē. Piekrišanas dokumenti, kas satur dalībnieka personas datus tiks nosūtīti uz Iedzīvotāju genoma valsts reģistru.

SVARĪGI

PROJEKTA IETVAROS VEIKTĀ MIKROBIOMA ANALĪZE NAV AKREDITĒTS DIAGNOSTIKAS TESTS UN NAV UZSKATĀMA PAR ALTERNATĪVU UZTURA SPECIĀLISTA VAI ĀRSTA KONSULTĀCIJAI

Latvijas Mikrobioma projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” atbalstu. Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2020/30